in uitvoering: werkzaamheden stilgelegd wegens coronamaatregelen

Diverse werkzaamheden zijn stil komen te liggen vanwege de Coronamaatregelen. Het betreft werkzaamheden in:

 • Oude Kijk in’t Jatstraat
 • Grote Kromme Elleboog
 • Turftorenstraat
 • Zwanestraat
 • Pelsterstraat
 • Binnenstad-Oost

De herinrichting in De Laan en Gasthuisstraatje gaan vooralsnog gewoon door. Dit geldt ook voor het vervangen van gele stenen in de Herestraat (ten zuiden van Gedempte Zuiderdiep).

in uitvoering: diverse werkzaamheden stilgelegd wegens coronamaatregelen

Diverse werkzaamheden zijn stil komen te liggen vanwege de Coronamaatregelen. Het betreft werkzaamheden in:

 • Oude Kijk in’t Jatstraat
 • Grote Kromme Elleboog
 • Turftorenstraat
 • Zwanestraat
 • Pelsterstraat
 • Binnenstad-Oost

De herinrichting in De Laan en Gasthuisstraatje gaan vooralsnog gewoon door. Dit geldt ook voor het vervangen van gele stenen in de Herestraat (ten zuiden van Gedempte Zuiderdiep).

in uitvoering: diverse werkzaamheden stilgelegd wegens coronamaatregelen

Diverse werkzaamheden zijn stil komen te liggen vanwege de Coronamaatregelen. Het betreft werkzaamheden in:

 • Oude Kijk in’t Jatstraat
 • Grote Kromme Elleboog
 • Turftorenstraat
 • Zwanestraat
 • Pelsterstraat
 • Binnenstad-Oost

De herinrichting in De Laan en Gasthuisstraatje gaan vooralsnog gewoon door. Dit geldt ook voor het vervangen van gele stenen in de Herestraat (ten zuiden van Gedempte Zuiderdiep).

 

In uitvoering: Werkzaamheden De Laan

Firma A.Hak Noord-Oost B.V. gaat in opdracht van Enexis Netbeheer, Waterbedrijf Groningen en de Gemeente Groningen kabels en leidingen vervangen in De Laan.

De werkzaamheden worden in verband met de bereikbaarheid in gedeeltes uitgevoerd. Op plekken waar gewerkt wordt, zal de straat afgesloten zijn voor verkeer.

Fase 1 periode 20 mei – begin juli

Maandag 20 mei wordt gestart met het eerste deel, vanaf de Visserstraat tot aan de in- en uitrit van de Harmonie. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het overige deel van De Laan wordt het eenrichtingsverkeer in De Laan dan opgeheven. Aanrijden kan dan via de Grote Kromme Elleboog – Turftorenstraat, afrijden via de Turftorenstraat – Hoge der A – Astraat.

 

Fase 2 periode begin juli – eind juli

Dit betreft het gedeelte vanaf de in- uitrit van de Harmonie tot en met de Uurwerkersgang. In het gedeelte ten zuiden van de Uurwerkersgang wordt dan ook hier het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. Ten noorden van de in- uitrit van de Harmonie is De Laan per auto bereikbaar via de Visserbrug – Visserstraat.

 

Fase 3 periode eind juli – oktober

Het derde en laatste gedeelte van De Laan, vanaf de Uurwerkersgang tot aan de Turftorenstraat, zal worden opgestart op 19 augustus. De Laan ten noorden van de Uurwerkersgang is dan per auto bereikbaar via de Visserbrug – Visserstraat.  We verwachten deze fase begin oktober te hebben afgerond.

 

Ruim duizend ‘meedenkers’ Grote Markt tijdens Let’s Gro 2018

Ruim duizend bezoekers telde de Cubestee op de Grote Markt tijdens Let’s Gro dit jaar. Zij dachten actief mee over de toekomst van de Grote Markt. Zo konden zij daar bouwen aan een maquette of tekenen aan eigen ontwerpen. Ook werd er ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de uitwerking van toekomstige thema’s op de Grote Markt, zoals water, terrassen, verlichting, markten of evenementen. De meeste stemmen gingen naar het realiseren van meer groen en openbare zitplekken op en rond het plein.

De komende tijd gaat de gemeente actief met de toekomst van de Grote Markt aan de slag. Bij het maken van de plannen die daarvoor nodig zijn, krijgen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op verschillende momenten ook in de toekomst alle ruimte om mee te denken.

 

Gelukkig op de Grote Markt?! Ruimte voor jou tijdens Let’s Gro 2018

Hoe gaat de Grote Markt er in de toekomst uit zien? Wat is er al gebeurd in de binnenstad en wat volgt nog? Deze en andere onderwerpen staan tijdens Let’s Gro centraal in het ruimte voor jou-paviljoen, midden op de Grote Markt. Ga kijken, informeer jezelf en denk mee over komende projecten. De ruimte is ook van jou! Let’s Gro vindt plaats van 31 oktober tot en met 3 november 2018.

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls via tientallen projecten onder de noemer ‘ruimte voor jou’. Met als doel een aantrekkelijke ,toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Voor jong en oud voor iedereen.

Wat voor plein wordt de Grote Markt?
In het midden van de Grote Markt staat tijdens Let’s Gro een grote roze kubus. Thema is daar de toekomst van de Grote Markt. Gelukkig op de Grote Markt?! Als straks de bussen er niet mee over heen rijden, hebben we de ruimte om er een echt mooi plein van te maken. Samen met jou. Willen we van deze huiskamer van de stad een geweldige verblijfsplek maken, met extra groen, water en zitgelegenheden? Of toch vooral een evenementenplein? Of een mix, zeg het maar! Denk je mee? Laat horen wat jij belangrijk vindt. Kom binnen en laat je inspireren.

Tientallen andere binnenstadsprojecten
In de vier glazen containers om de Grote Markt-kubus heen gaat het over afgeronde, lopende en toekomstige binnenstads-projecten. Denk aan de vernieuwde Brugstraat, de Kattenbrug en de Diepenring en aan te pakken straten als Ebbingestraat, Oosterstraat, Zuiderdiep en nog veel meer! Het doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige, bereikbare en natuurlijk duurzame binnenstad. Voor jong en oud, voor iedereen.

En nog veel meer…
Ook andere binnenstadsthema’s zoals wonen, economie, mobiliteit en leefbaarheid passeren de revue. En de binnenstad staat niet op zichzelf. Daarom tonen we ook doorkijkjes naar andere belangrijke ontwikkelingen: Suikerfabriekterrein, Zernike, Eemskanaalzone/Meerstad en de Spoorzone bij het Hoofdstation.

Gedurende Let’s Gro rijdt de pendelbus de ‘Pointerroute’. Elk heel uur vertrekt de pendelbus vanaf de roze schep op de Grote Markt, langs lopende projecten in de binnenstad van Groningen. Projectleiders rijden mee om een toelichting te geven.

Vaste brug en nieuwe bushaltes bij Provinciehuis en Stadsschouwburg

Het college van B&W heeft op 19 juni 2018 het inrichtingsplan voor de Kattenbrug en omgeving vastgesteld. Over het Schuitendiep komt een vaste brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep. Verder worden de kades rond de brug deels verlaagd en komt er meer groen. Daarnaast komen er in de toekomst nieuwe bushaltes bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg en wordt de Sint Jansstraat aangepakt. Ook worden ter plaatse een aantal verkeersmaatregelen genomen. Dit is nodig om het mogelijk te maken dat bussen en overig verkeer in de toekomst goed kunnen samengaan op de Diepenring. 

 

Het is de bedoeling dat vanaf eind 2019 de (HOV-)bussen niet meer over de Grote Markt rijden, maar aan de oostkant van de binnenstad de route nemen via de Diepenring. Een aantal maatregelen moet er voor zorgen dat er voldoende doorstroming voor de bussen en het overig verkeer is. De meest in het oog springende is de nieuwe Kattenbrug. Deze is nu in een vaste variant uitgewerkt en in ontwerp gereed. De keuze voor deze variant levert een besparing op van ongeveer 9 ton.

Naast het plan voor de brug doet het college ook voorstellen voor de aanleg van bushaltes aan de Diepenring; bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. Daarbij wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen, zoals het instellen van een gedeeltelijke 30 km zone, het weghalen van verkeerslichten op de Sint Jansbrug en het aanpassen van trottoirs. Hier komen rode en gele klinkers in plaats van de gebruikelijke grijze tegels. Op sommige stukken wordt ook het asfalt aangepakt. Dit zorgt er samen met de andere maatregelen voor dat weggebruikers dit deel beter herkennen als een gebied waar een maximumsnelheid geldt van 30km/u.

Ten slotte heeft het college ook een ontwerp voor de herinrichting van de Sint Jansstraat goedgekeurd. De inrichting wordt afgestemd op voetgangers en fietsers en op de bereikbaarheid door auto’s van de nieuwe parkeergarage onder het Groninger Forum.

Voor deze plannen vraagt het college een extra krediet van zo’n € 1,5 miljoen. De plannen worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Die spreekt zich daar waarschijnlijk voor de zomer over uit. Als de gemeenteraad akkoord gaat, volgt het proces van vergunningaanvragen en -verlening voor de Kattenbrug. Begin volgend jaar wordt dan gestart met de bouw van de brug en de aanpak van de kades en daarna volgen de bushaltes. Met de Sint Jansstraat wordt dit najaar al gestart in verband met de ingebruikname van de parkeergarage onder het Groninger Forum eind dit jaar.

 

Werkzaamheden binnenstad

Er gebeurt veel in de binnenstad. Om de binnenstad voor te bereiden op een gezonde toekomst en de schaarse openbare ruimte beter te benutten vinden regelmatig werkzaamheden plaats. Dat geeft soms onvermijdelijk wat overlast. Doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad die uitnodigt tot verblijf voor iedereen.

Komende periode staan deze projecten op de agenda:

 • Brugstraat: mei – aug 2018
 • Munnekeholm:  sept -half nov 2018
 • Akerkhofpleintje: sept – half nov 2018 (afh van procedures)
 • Akwartier (diverse straten herinrichting, De Laan, Visserstraat etc): sept 2018 – tot voorjaar/zomer 2019
 • Diepenring buitenzijde (Lopende Diep/Plantsoenbrug): juni 2018
 • Vervanging gele stenen:
  • Poststraat juli 2018
  • Schuitemakerstraat okt/nov 2018
 • Herinrichting Kattendiep zz – okt/dec 2018
 • Herinrichting stukje Sint Jansstraat/Schoolstraat (ivm Forum) – vanaf sept 2018

Voorafgaand aan al deze herinrichtingswerkzaamheden kunnen netwerkbedrijven ook werk uitvoeren aan hun netwerk (bijv. Schuitemakerstraat – voorjaar 2018)

 

#ruimtevoorjou werken aan nieuwe website

http://ift.tt/2erB8jD