Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Jouw Grote Markt

Snel naar

Welkom op jouw Grote Markt

Nu de bussen van de Grote Markt zijn verdwenen, is er ruimte om het plein opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de Grote Markt aantrekkelijker wordt voor voetgangers. Wel blijft er ruimte voor fietsers in de vorm van twee noord-zuid routes over het plein. De ‘nieuwe’ Grote Markt moet een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Met openbare – en commerciële zitmogelijkheden, speelelementen, water en groen. De toevoeging van groen is met name terug te zien in een groep van 28 bomen aan de oostzijde van het middenplein.

De werkzaamheden op het plein zijn in de zomer van 2022 gestart. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig, worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Alle winkels en woningen blijven gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar. De verwachting is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2024 worden afgerond. Hier vind je een globaal overzicht van de fasering van de werkzaamheden. Deze planning kan op onderdelen nog wijzigen.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden heeft een heel traject plaatsgevonden. Zo is er sinds 2016 met grote regelmaat gesproken met belanghebbenden, omwonenden en bezoekers. Dit heeft geleid tot een Programma van Eisen (PvE) dat in januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het PvE zijn alle eisen verzameld waaraan het nieuwe plein moet voldoen.

Het PvE is vervolgens uitgewerkt in een concept-inrichtingsplan, dat in september 2021 door het college van B&W is vrijgegeven. Hierna zijn er weer gesprekken gevoerd met inwoners en belanghebbenden en zijn in het ontwerp de puntjes op de i gezet. Het definitieve ontwerp is op 22 december 2021 met ruimte meerderheid door de gemeenteraad goedgekeurd. Hier vind je de samenvatting van het definitieve inrichtingsplan.

Op zaterdag 1 juni 2024 vieren we samen Jouw Grote Markt

Het is bijna zover: de werkzaamheden op de Grote Markt zijn bijna voltooid. We hebben dan een prachtig heringericht plein, met water, bomen en veel verblijfsgebied. Reden om dit te vieren! Dit doen we op zaterdag 1 juni 2024. Tijdens dit gratis toegankelijk evenement is er de hele dag van alles te doen voor jong en oud. Zo is er behalve muziek en dans onder andere een kidsarea bij het waterelement, kun je een audiotour doen over de geschiedenis van de Grote Markt en zijn er theatervoorstellingen. Ook de ‘aanwonenden’ van de Grote Markt vieren met ons mee. Zo kun je in de Martinikerk genieten van optredens van koren, houden studentenverenging Vindicat en Grand Theatre een open huis met rondleidingen en ben je welkom in het Stadhuis om de archeologische vondsten uit de Grote Markt te bewonderen. 's Avonds is het tijd voor een feestje! De avond wordt geopend met een optocht van het Broken Brass Ensemble. Hierna volgen diverse artiesten die ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. Om 00.00 uur is het programma afgelopen. Kom jij op zaterdag 1 juni 2024 ook jouw Grote Markt vieren?

Planning van de werkzaamheden

In september 2022 is de schop de grond ingegaan. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Het uitgangspunt is dat alle winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen.

Op de plattegrond hieronder is te zien wanneer welk deel van het plein wordt aangepakt. De fases (A, B, C en D) zijn afgerond. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het stuk aan de noordkant van de Grote Markt (fase E en fase F). Hier is eind 2023 een groot waterelement geplaatst. Ook fase H is grotendeels afgerond. De bomengroep is geplant en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de windroos die als verhoogd zitelement terugkomt in het midden van de bomen. Naar verwachting is het ‘nieuwe’ plein in de eerste helft van 2024 klaar. De planning kan op onderdelen nog wijzigen. Klik hier om de planning in het groot te bekijken.

Het inrichtingsplan

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan is het toevoegen van meer groen. Zo is op de ‘nieuwe’ Grote Markt aan de oostzijde van het open plein een groep bomen geplaatst. De bomengroep bestaat uit 10 Honingbomen en 14 Valse Christusdoornen en is een nieuwe verblijfsplek op het plein. De plaatsing van de bomen komt tegemoet aan de duidelijk uitgesproken wens van velen voor meer groen. Ook is hier nadrukkelijk voor gekozen met het oog op de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijgende zomerse temperaturen. De bomengroep biedt verkoeling op warme dagen en is een belangrijke eigentijdse toevoeging die het plein vriendelijker en aantrekkelijker maakt. Naast de bomengroep komen er in aanvulling op de bestaande platanen ook nieuwe platanen aan de zuidzijde en noordwestzijde van het plein en een mooie boom op het Waagplein.

Een overzichtelijke indeling
Naast bomen krijgen ook verschillende zit-, speel- en waterelementen een plek op het plein. Die zijn naast straatmeubilair, verlichting, afvalbakken en de horecaterrassen geplaatst in een even logische als herkenbare zone langs de randen van de Grote Markt. De ruimte in het midden blijft daardoor leeg, waardoor het plein zijn eigen open karakter behoudt en er volop ruimte blijft voor de kermis en andere evenementen. Fietsers gaan straks via twee noord-zuidroutes over het centrale plein van Groningen. Het fietsparkeren organiseren we in de directe omgeving van de Grote Markt in de fietsparkeerstallingen Nieuwe Markt en Grote Markt.

Het inrichtingsplan maakt aan de noordzijde ruimte voor een groepsopstelling van de standplaatsen, zoals de bloemen en ijscokramen. Zij komen dus terug op het plein, maar moeten wel aan nieuwe eisen voldoen, zoals mobiliteit en een maximum omvang. Rondom het plein blijft er volop gelegenheid om op het terras te zitten. Ook komen er veel meer openbare zitplekken.

Onderstaande kaart geeft een weergave van het meest recente ontwerp voor de Grote markt. Klik hier om de plattegrond in het groot te bekijken.

Speerpunten

Nieuwe verkeerssituatie Grote Markt

De nieuwe inrichting van de Grote Markt is meer gericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer. Dit heeft ook effect op de verschillende verkeersstromen en verkeersgebruikers op het plein. Zo worden de taxistandplaatsen verplaatst naar de randen van het plein en zijn in juli 2022 de bussen al een nieuwe route gaan rijden langs de Diepenring. Ook komen er nieuwe routes voor fietsers en logistiek verkeer.

Als de Grote Markt in 2024 klaar is, zijn dit de belangrijkste uitgangspunten voor verkeer:

 • De Grote Markt is een autoluw gebied, waar alleen autoverkeer met een ontheffing mag rijden, bijvoorbeeld bevoorradend verkeer, taxi’s, en hulpverleningsdiensten.
 • Er komen twee fietsroutes van noord naar zuid over het plein: voor het Stadhuis langs en langs de oostwand van de Grote Markt. Beide routes zijn in twee richtingen. De fietsroute van oost naar west wordt verplaatst naar de Rodeweeshuisstraat en het Kwinkenplein.
 • Logistiek vervoer kan ook via twee noord- zuidroutes over het plein: via de Oude Ebbingestraat voor het Stadhuis langs naar de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat voor de oostwand langs naar de Kreupelstraat. Beide routes zijn in één richting.
 • Na de herinrichting van de Grote Markt zullen er geen taxistandplaatsen meer zijn op het plein. Voor de nieuwe locatie van de taxistandplaatsen wordt gekeken naar de omliggende straten van de Grote Markt. Omdat de komende maanden de taxistandplaatsen vanwege de werkzaamheden op de Grote Markt en bij cultureel centrum VRIJDAG een aantal keer wordt verplaatst, wordt deze periode gebruikt als proefperiode om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt is als nieuwe taxistandplaats. Dit gebeurt op basis van onderzoeken en reacties en ervaringen van omwonenden en taxichauffeurs. Kijk voor de laatste informatie op gemeente.groningen.nl/taxi.
 • Hulpdiensten kunnen overal op het plein komen.

Impressies Grote Markt

De 5 doelen voor de grote markt

Voor de herinrichting van de Grote Markt werken we met vijf doelstellingen. Zo zien we de Grote Markt als het centrale plein, het ontmoetingsplein, het levendige plein, het voetgangersplein en het klimaat-adaptieve plein.

 • 1/ het centrale plein

  De Grote Markt moet weer hét centrale plein worden, het kloppende hart van de stad. Met behoud van eigen karakter en rekening houdend met geschiedenis, heden en toekomst. Zo krijgt het plein één nieuwe bestrating, van gevel tot gevel, die afwijkt van de gele steentjes die kenmerkend zijn voor de straten in de binnenstad. Daarnaast komt het Stadhuis weer óp het plein te staan en de Martinitoren áán het plein. Het middenplein blijft open, zodat spontaan gebruik en evenementen kunnen blijven plaatsvinden.

 • 2/ een ontmoetingsplein met verblijfskwaliteit

  De nieuwe inrichting van de Grote Markt moet ervoor zorgen dat het plein toegankelijk is voor iedereen. Het moet een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Er komen daarom verschillende nieuwe ontmoetingsplekken op het plein: bij de vele openbare zitgelegenheden, rond speel- en waterplekken, onder de bomen of op een terras.

 • 3/ een levendig plein

  Op de Grote Markt komen verschillende functies samen, waaronder: zitten, spelen, ontmoeten, feesten, verblijven en passeren. Deze functies worden versterkt door de toevoeging van bomen, water, kunst, verlichting en speelaanleidingen. De functies die in de wanden aan het plein zitten, worden uitgenodigd meer met het plein te doen.

 • 4/ een voetgangersplein

  Met het verdwijnen van de bus op de Grote Markt ontstaat de kans om het plein opnieuw in te richten voor de voetganger. Dit biedt kansen voor meer verblijfskwaliteit op het plein en een betere toegankelijkheid. Het plein wordt meer ingericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer. Het nieuwe fietsparkeren wordt georganiseerd in faciliteiten in de omgeving

 • 5/ een klimaat-adaptief plein

  Het effect van de klimaatverandering is ook in de stad zichtbaar. Daarom maken we de Grote Markt klimaat-adaptief, zodat het plein klimaatverandering aan kan. Het concept-inrichtingsplan voegt grote bomen toe en waterelementen die voor verkoeling zorgen op het plein. Daarnaast zorgt ook de lichtkleurige bestrating voor minder opwarming op warme dagen.

Veelgestelde vragen

In de buurt van de Grote Markt komen drie centrumhaltes: aan de westzijde bij de Westerhaven, aan de zuidzijde op het Gedempte Zuiderdiep/ Gedempte Kattendiep en aan de oostzijde bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. De afstand tussen deze nieuwe halte en de huidige bedraagt ongeveer 250 meter. Daarnaast blijft de Grote Markt voor het WMO-vervoer gewoon bereikbaar en werken we een aan pilot voor alternatief vervoer.

De standplaatshouders blijven op de Grote Markt. Ze krijgen alleen een nieuwe plek in de noordoosthoek van het plein, voor het Groot Handelshuis. Daarnaast worden er in de toekomst nadere eisen gegeven voor de vorm van de standplaatsen. Bij de standplaatshoudersplek komen ook faciliteiten om bijvoorbeeld iets te nuttigen of lekker in het zonnetje te zitten.

Er komen twee duidelijke fietsroutes over het plein: vanaf de Oosterstraat voor het Market Hotel en Vindicat langs richting de Kreupelstraat en vanaf de Oude Ebbingestraat over het plein voor het Stadhuis langs richting de Gelkingestraat. Fietsers worden op een natuurlijke manier gestuurd, door bijvoorbeeld bankjes langs de randen van de route. Fietsers zijn te gast op het plein en passen zich aan aan de voetganger.

De werkzaamheden zijn op 26 september 2022 gestart. Na de viering van 350 jaar Bommen Berend. Het werk vindt plaats in een aantal fasen. Keer op keer zal een ander deel van de Grote Markt vanwege de werkzaamheden zijn afgesloten.

Naar verwachting wordt de ‘nieuwe’ Grote Markt in de eerste helft van 2024 opgeleverd.

Bibliotheek

Ik heb een vraag