Jouw Damsterplein

Welkom op jouw Damsterplein

In stedelijk gebied over de hele wereld (dus ook in Groningen), neemt het risico op overstromingen en hittestress toe. Daarom zijn er ruimtelijke maatregelen nodig om de stad koeler te maken en om wateroverlast te beperken. Maar hoe je dat in een stad waar de openbare ruimte al beperkt is? En waar andere ontwikkelingen, zoals verdichting en mobiliteit, tegelijkertijd ook een beroep doen op deze beperkte ruimte?

Dit is een moeilijke opgave. Moeilijk, maar niet onmogelijk! Zo is voor het Damsterplein het project LIFE COOL SQUARE opgezet. In dit project wordt gekeken naar oplossingen en ideeën om de steenachtige openbare ruimte om te vormen tot een aantrekkelijke, groene en leefbare omgeving. Met bomen, bankjes en leuk voor jong en oud. Op de afbeelding hierboven zie je hoe het Damsterplein er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien.

LIFE-fonds

De gemeente Groningen krijgt € 1 miljoen euro van de Europese Commissie voor het uitwerken van een vergroeningsplan voor het Damsterplein. In 2020 is hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE-fonds. Met het LIFE-programma wil de Europese Commissie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. De aanvraag voor het Damsterplein is inmiddels definitief goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de stad, want dit betekent dat het plan kan worden uitgewerkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, is het Damsterplein het ‘coolste’ plein van Groningen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Damsterplein? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een mail te sturen naar binnenstad@groningen.nl. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden in de bibliotheek onderaan deze pagina. De laatste nieuwsbrief vind je hier.

Het plan in het kort

Het plan voor het Damsterplein bestaat uit de volgende onderdelen:

• Een deel van de bestrating wordt vervangen door groene eilanden met planten en bomen die zowel bestand zijn tegen droge als vochtige periodes. De verschillende beplanting zorgt voor meer biodiversiteit. Daarnaast bieden de bomen een schaduwplek op warme dagen.
• Een deel van de verharding wordt vervangen door lichtreflecterende verharding waardoor het plein in de zomer minder snel opwarmt.
• Er komen plekken om regenwater te filteren en af te voeren. Ook komt er een waterberging om water in op te slaan. Het water uit de waterberging kan in droge tijden bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bewateren van de planten en bomen.
• Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om de wegenstructuur rond het plein aan te passen, zodat er minder auto’s langs het plein rijden. De autoweg zelf wordt ook aangepast aan de klimaatverandering. Zo willen we in de toekomst zorgen voor een lagere geluidsemissie en een lagere uitstoot van nox en fijnstof.
• Het plein wordt ingericht als prettige verblijfsplek met bankjes naast en onder de bomen. Bij de inrichting wordt goed gekeken naar de toegankelijkheid van het plein. We vinden het belangrijk dat het een plein wordt voor iedereen.
• We werken samen met bewoners, ondernemers en kennisinstellingen aan een groen en prettig plein.

Uiteindelijk wordt het Damsterplein dan (letterlijk en figuurlijk) het coolste plein van de stad.

Klik hier om de infographic in het groot te bekijken.

Wat zijn de doelen voor het Damsterplein?

Een ‘sponsstad’ worden

In een ‘sponsstad’ maak je gebruik van natuurlijke oplossingen, zoals het vasthouden van water in de grond en dit op te slaan voor gebruik in droge tijden. Op het Damsterplein willen we dit onder andere doen door groene eilanden op het dek van de ondergrondse parkeergarage te plaatsen, met planten en bomen die zowel bestand zijn tegen droogte als vocht. Daarnaast willen we gebruik maken van ‘bioswales’. Dit zijn een soort geulen waar regenwater naartoe kan stromen en waar het gefilterd wordt door planten. En we willen een waterberging creëren om water te kunnen hergebruiken. Met deze maatregelen hopen we in de toekomst overstromingen en extreme droogtes te voorkomen.

Tegengaan van hitte-eilanden

We willen de effecten van stedelijke hitte-eilanden verminderen en daarmee ook de negatieve effecten hiervan op de gezondheid voor direct omwonenden en werkenden. In de stad blijft warmte langer hangen en daardoor is het hier nog warmer dan in omgeving rondom de stad. Dit willen we onder andere doen door schaduwrijke planten en bomen op het dak van de ondergrondse parkeergarage te plaatsen. Ook willen gebruikmaken van een bestrating dat licht kan weerkaatsen waardoor het minder opwarmt. Een ander voordeel hiervan is dat er ook minder verlichting nodig is.

Verhogen van bewustzijn, betrokkenheid en motivatie bij omwonenden en de politiek

We willen het bewustzijn, de betrokkenheid en motivatie om zelf bij te dragen aan oplossingen voor het omgaan met de effecten van klimaatverandering vergroten door een gedeeld eigenaarschap tussen de gemeenten, bewoners en ondernemers. Dit doen we door hen actief bij de ontwikkeling van de plannen te betrekken. Daarnaast bieden we bewoners mogelijkheden aan om geveltuinen aan te leggen en kijken we naar samenwerkingsmogelijkheden met de bewonersvereniging voor de aanleg en het onderhoud van de groene eilanden op het plein.

Kennis verzamelen

Samen met de Hanzehogeschool Groningen gaan we een monitoringssysteem opzetten. Studenten van de school gaan het plein zoals het nu is in beeld brengen. Dat doen ze nog een keer op het moment dat het plein opnieuw is ingericht en een aantal jaren daarna. Hiermee kunnen de we de werkelijke effecten van de herinrichting in beeld brengen. En de studenten denken mee over technische oplossingen. De kennis en ervaringen die we tijdens en na het project opdoen, delen we met andere projecten in de openbare ruimte die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.

Verbeteren van de ruimtelijke- en leefkwaliteit

Rond de groene eilanden op het plein komen zitelementen, ruimte voor fietsen en een speelelement. Er wordt veel aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van het plein. We vinden het belangrijk dat het een plein wordt voor iedereen. Naast aanpassingen op het plein, kijken we ook naar het mogelijk aanpassen van de wegenstructuur rondom het plein, zodat het verkeer een minder negatieve invloed heeft op de beleving van het plein. Daarnaast willen we zorgen voor minder geluid van verkeer en een verlaging van fijnstof in het gebied.

Planning

Bekijk de planning van het Damsterplein.

 • 2019

  Schetsontwerp in het kader van de ontwerp manifestatie

 • 2020

  Subsidieaanvraag ingediend bij het LIFE programma EU

 • 2021

  Subsidieaanvraag goedgekeurd en nulmeting van de locatie

 • 2023/2024

  Opstellen definitief ontwerp

 • 2024/2025

  Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden

 • 2025/2026

  Opening van het plein

Impressies Damsterplein

Ik heb een vraag