Exploitatie gebouw Dudok

Dudok aan het Diep

Let op: je kunt je nog tot en met 5 september aanmelden voor de voorselectieprocedure voor de exploitatie van het Dudok-gebouw. Door het formulier onderaan deze pagina in te vullen kun je meer informatie daarover opvragen. Daarin staat welke documenten je moet aanleveren om je aan te melden en mee te worden genomen in de voorselectieprocedure. De aanmelding kun je aanleveren via binnenstad@groningen.nl onder vermelding van ‘aanmelding voorselectieprocedure exploitatie Dudok aan het Diep’.

Door de gemeente Groningen is de ambitie uitgesproken om de plek van het voormalig tankstation aan de noordzijde van de Diepenring (Dudok aan het Diep) te transformeren tot een openbare plek met meer ruimte voor groen, meer verblijfskwaliteit en meer kansen voor ontmoeting en recreatie op en aan het water.

In 2019 is de eerste stap gezet, met een ontwerpprijsvraag. Die ontwerpprijsvraag voor de herinrichting van het gebouw en de directe omgeving is in 2019 gewonnen door de architectencombinatie Marseille Buiten en IRIS Architecten. Het schets-ontwerp is in 2021 door deze architectenbureaus uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De uitwerking in een definitief ontwerp is in de eerste helft van 2022 gepland. De feitelijke uitvoering staat gepland vanaf eind 2022 / begin 2023, met een oplevering in 2023.

Dudok aan het Diep bevindt zich op de Turfsingel, aan de Diepenring (ook wel ‘het Diep’), aan de rand van de historische kern van Groningen. Het Dudok-gebouw op het perceel bestaat uit één bouwlaag met een oppervlakte van circa 65 m2 bvo in totaal. Daarvan is circa 45 m2 beschikbaar voor verhuur en exploitatie. De overige vloeroppervlakte is en blijft gereserveerd voor de transformatorruimte in het gebouw. Naast het gebouw bestaat het perceel uit een buitenruimte / terras van circa 90 m2. De toiletten in het gebouw blijven gehandhaafd en worden in bruikleen gegeven.

Voor de periode vanaf de oplevering van Dudok aan het Diep zoekt de gemeente Groningen een exploitant voor het rijksmonumentale Dudok-gebouw en het bijbehorende terras.

Exploitatie Dudok aan het Diep

Vanaf de oplevering van de projectlocatie kan het Dudok-gebouw geëxploiteerd worden. De gemeente Groningen is eigenaar van het rijksmonumentale gebouw en zoekt een exploitant. Hoewel het voor de hand ligt dat een horeca-onderneming het pand zal exploiteren, nodigt de gemeente Groningen nadrukkelijk ook ondernemingen uit andere branches uit om mee te doen aan de prijsvraag. Van belang voor de gemeente Groningen is dat de openbare ruimte nabij het Dudok-gebouw en het Diep te allen tijde open en toegankelijk is voor iedereen.

De gemeente daagt belangstellenden uit niet alleen plannen te ontwikkelen voor het Dudok-gebouw met terras maar zelf ook na te denken over hoe hun plan past bij de ambitie om deze plek te transformeren tot een aangename plek voor iedereen. Dat gebeurt in deze prijsvraagprocedure.

Ambities, randvoorwaarden en uitgangspunten

Ten aanzien van de locatie gelden de volgende ambities vanuit de gemeente:

– meerwaarde voor de binnenstad met behoud/respect voor monumentale waarde;
– het kunnen aanbieden van kortdurende evenementen/programma heeft meerwaarde;
– een invulling die het hele jaar door activiteit genereert; en
– op meerdere momenten reuring voor meerdere doelgroepen: niet één type gebruiker/bezoeker.

Randvoorwaarden en uitgangspunten volgen ten eerste uit het ontwerp van de locatie diverse randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals natuurlijke begrenzing van een terras op de locatie zoals die daaruit volgt. Het ontwerp is bij dit document gevoegd. Er mag dus geen betaald terras op de vlonder geëxploiteerd worden.

Overige randvoorwaarden en uitgangspunten zijn:

– de exploitant moet zich medeverantwoordelijk voelen voor het netjes houden van de openbare ruimte rondom het Dudok-gebouw;
– de exploitant neemt ook het schoonhouden van de (betaalde) toiletten voor zijn rekening te nemen;
– het openbare karakter van de openbare ruimte blijft gehouden;
– de exploitant maakt gebruik van het oorspronkelijke uitgifteloket aan de voorzijde van het Dudok-gebouw
– de toegankelijke publieksfunctie van het Dudok-gebouw blijft gebouden, bijvoorbeeld ene kantoorfunctie is niet toegestaan.

De prijsvraagprocedure

Met de prijsvraag zoekt de gemeente Groningen een exploitant. Die prijsvraagprocedure is nadrukkelijk geen aanbestedingsprocedure, maar een procedure om op onder meer transparante en objectieve wijze tot de keuze voor het beste plan voor de invulling van het Dudok-gebouw en het bijbehorende terras aan het Diep te komen.

In de afgelopen jaren hebben meerdere ondernemers belangstelling getoond in de exploitatie. Zij en anderen kunnen in deze prijsvraagprocedure formeel hun interesse kenbaar maken, door het indienen van een aanmelding.

Heb jij als (horeca)ondernemer een goed idee voor deze plek? Ben je nieuwsgierig naar de prijsvraagprocedure of gewoon heel geinteresseerd?! Geef je dan nu op aan de hand van het aanmeldformulier onderaan deze website. Dan sturen we jullie de voorselectie prijsvraagprocedure en een ontwerptoelichting van ‘Dudok aan het Diep’ en kun je direct aan de slag!

Vragen

Via het aanmeldformulier onderaan deze pagina kunnen geïnteresseerden hun vragen doorgeven. Alle ontvangen vragen worden verzameld en beantwoord in één document. Dit document wordt uiterlijk 15 juli 2022 op deze website geplaatst. Ook wordt het document naar iedereen gestuurd die zich tot dat moment heeft geregistreerd.

Hier kun je alvast de antwoorden bekijken op de vragen die voor 1 juni 2022 zijn gesteld.

Hier kun je alvast de antwoorden bekijken op de vragen die na 1 juli 2022 zijn gesteld.

Binnengekomen vragen + antwoorden Juni

 • Kunnen er ligplaatsen en elektrische oplaadpalen voor sloepen worden gerealiseerd?

  De vlonder is een openbare plek en geen onderdeel van de te exploiteren ruimte. Iedereen mag zijn/haar bootje even aanleggen op de daarvoor bestemde delen. Er is dus geen ruimte voor (elektrische)oplaadpalen voor de verhuur van boten.

 • Is het ontwerp van de kade/steiger al definitief? Gezien de vraag is; de omgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten, dan zou dit ook wederzijds fijn zijn voor de ondernemer. Is dit mogelijk? Dus is de kade en de steiger nog aanpasbaar om beter bij het plan van de ondernemer te laten aansluiten?

  Het definitieve ontwerp voor zowel het vlonderlandschap als de inrichting van kade is zo goed als afgerond. Het doel van de herinrichting bij Dudok is dit gebied te transformeren tot een openbare plek met meer ruimte voor groen, meer verblijfskwaliteit en meer kansen voor ontmoeting en recreatie op en aan het water. De exploitatie van het Dudok-gebouw draagt bij aan die transformatie, de gemeente hecht daarbij veel waarde aan de betekenis van een openbare plek. Dat betekent ook dat we de plek vooral willen inrichten als een openbare plek en dat het gebouw en het eventuele terras hier onderdeel van is. De exploitabele ruimte voor de nieuwe gebruikers is getracht zorgvuldig in te passen in het ontwerp, zonder dat de ruimte niet te exploiteren is. Het uitgangspunt is daarom dat de omringende omgeving niet aangepast wordt op het nieuwe gebruik. In een latere fase kan het ontwerp en de inrichting wellicht in details op elkaar afgestemd worden.

 • Zijn er permanente parasols te plaatsen die afsluitbaar zijn in de winter?

  Momenteel wordt gewerkt aan precieze terrasregels voor dit gebied, die bij aanvang van fase 2 van de prijsvraagprocedure zullen worden verstrekt. Daarin zullen openheid en transparantie van het rijksmonumentale Dudok-gebouw belangrijke randvoorwaarden zijn. De overige regels zullen in lijn liggen met de huidige regels voor horecaterrassen. Volgens deze regels is er nu geen mogelijkheid om permanente en afsluitbare parasols te plaatsen. Gezien het open karakter van het ontwerp en de plek, verwachten wij niet dat zulke mogelijkheden zullen worden toegevoegd. Voor deze fase van de prijsvraag kan aldus uitgegaan worden van de huidige regels voor horecaterrassen.

 • Is het mogelijk om in te schrijven als startende onderneming?

  Ja. Iedereen mag zich aanmelden voor de voorselectieprocedure van de prijsvraagprocedure voor de exploitatie van het Dudok-gebouw en het bijbehorende terras. Zowel startende ondernemingen als ondernemingen die al jaren meedraaien zijn van harte welkom om mee te doen. Alle partijen moeten logischerwijs wel aan de eisen voldoen en ook kan de mate van ervaring meespelen bij de uiteindelijke keuze voor een exploitant, als onderdeel van criterium B (haalbaarheid).

 • Is het mogelijk om telefonisch vragen te stellen? `

  Nee, dit is niet mogelijk. Vragen kunnen alleen via het aanmeldformulier worden gezonden. Alle ontvangen vragen worden verzameld en beantwoord in één document. Dit document wordt uiterlijk 15 juli 2022 op de website ruimtevoorjou.groningen.nl/exploitatie-dudok/ geplaatst. Ook wordt dit document naar iedereen gestuurd die zich tot dat moment heeft geregistreerd.

 • Is er een mogelijkheid om binnen te kijken?

  Nee, daarvoor kan en zal geen gelegenheid worden georganiseerd. Het is wel mogelijk om op eigen gelegenheid te kijken.

 • Wanneer is de prijsvraag?

  Zie de planning op de website ruimtevoorjou.groningen.nl/exploitatie-dudok/

Binnengekomen vragen + antwoorden Juli

Planning

 1. Publicatie prijsvraag / medio mei 2022
 2. Stellen van vragen / tot uiterlijk 8 juli 2022
 3. Beantwoording van vragen / 15 juli 2022
 4. Indienen aanmelding / 5 september 2022
 5. Beoordeling aanmelding / 5 – 20 september 2022
 6. Bekendmaking selectie / 20 september 2022
 7. Bezwaartermijn: 10 kalenderdagen

De indicatieve planning van de prijsvraagprocedure is als volgt.

 1. Start gunningsprocedure / begin oktober
 2. Indienen inschrijvingen / eind november/december
 3. Pitches / December 2022

Ik heb belangstelling

Ik wil graag meedoen aan de prijsvraag en ontvang graag de voorselectieprocedure!