Omgevingsvergunning Kattenbrug ingediend

Eind november is de omgevingsvergunning voor de realisatie van de Kattenbrug inclusief het aanpassen en herinrichten van de kades en de groenstructuur ingediend. Daarmee is de volgende stap gezet in de komst van de brug over het Schuitendiep. Hiervoor wordt een zogenaamde ‘uitgebreide WABO-procedure’ doorlopen, die maximaal 26 weken in beslag neemt. Onderdeel is een periode van zes weken waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Momenteel is er nog geen datum bekend waarop deze periode start. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend. Ook organiseren we tijdens die periode een binnenstadcafé voor belangstellenden. Wordt vervolgd.