Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

01 juni 2016

Inrichtingsplan nieuwe busroute West gereed

Het eerste project dat vanuit de binnenstadsvisie wordt gerealiseerd richt zich op de herinrichting van de westelijke binnenstad. B&W stelt de raad voor om het inrichtingsplan ‘Bussen over West’ vast te stellen. De realisatie van dit project betekent een forse kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in dit deel van de binnenstad. Het plan gaat over de aanleg van de nieuwe busroute Westerhaven-Eeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Op de kop van de Westerhaven/Aweg komt de nieuwe centrumhalte West. Het inrichtingsplan is opgesteld in een interactief proces met betrokkenen en belanghebbenden. Na vaststelling door de raad kan het plan in 2017 worden uitgevoerd.

De komende vijf jaren geven tal van projecten een impuls aan de binnenstad onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad van Groningen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de voetganger (én de fietser) fors meer ruimte krijgt. Om die reden heeft de raad besloten om de bussen op een andere wijze door de binnenstad te laten rijden. Aan de westkant via de Westerhaven en de Eeldersingel en aan de oostkant via de Diepenring. Vervolgens worden de straten in de binnenstad waar nu nog de bussen rijden zodanig ingericht dat de voetgangers (en de fietsers) het primaat krijgen.

Bussen
De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe centrumhalte West naar de Westerhaven om vervolgens via de Eeldersingel, Emmaplein en Stationsweg weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation te rijden (en vice versa). De nieuwe busroute doet ook het Gedempte Zuiderdiep aan omdat dit de meeste meerwaarde biedt voor de busreizigers. Ongeveer de helft daarvan heeft een herkomst of bestemming in de binnenstad. De Westerhaven krijgt een vrije busbaan, Bij het ontwerp van de centrumhalte West op de kop van de Aweg is gekozen voor een 30 km/u-inrichting met voldoende ruimte en overzicht voor de voetganger en buspassagier. Er komt een langgerekt halte-eiland in het midden met abri’s.

Auto en fiets
Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. De complexe kruising Eendrachtsbrug wordt versimpeld, door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen, wat een gunstig effect heeft op de doorstroming voor bus én auto. De parkeergarage Westerhaven is vanuit noordelijke richting bereikbaar via de parallelweg naast de busbaan.
Tegelijkertijd stellen B&W voor om de Slimme Fietsroute van Hoofdstation naar Zernike straks niet via Eeldersingel/ Lage der A te laten gaan maar via de Paterswoldseweg richting Herman Colleniusstraat te laten lopen. Voor zowel de fietser als het gemotoriseerde verkeer biedt deze route buitenom veel voordelen.

Beoogd wordt de inrichtingswerkzaamheden voor ‘Bussen over West’ halverwege 2017 uitgevoerd te hebben, voordat de Aanpak Ring Zuid in volle gang is.

Geluid
Het inrichtingsplan heeft effect op de verkeersstromen en daarmee op de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Deze zal afnemen in de Astraat, Brugstraat, Westerhaven en Eeldersingel. In een aantal andere straten (Hoendiepskade, Aweg, Eendrachtskade NZ) zal de geluidbelasting echter zodanig toenemen dat maatregelen noodzakelijk zijn. Bij ongeveer 100 woningen zal de gevelbelasting per saldo toenemen en laat de gemeente akoestisch/bouwkundig onderzoek doen.

Uitvoeringsagenda
De kosten voor uitvoering van het inrichtingsplan Bussen over West zijn begroot op

€ 3,2 miljoen, inclusief geluidsmaatregelen. Tegelijk met het inrichtingsplan presenteren B&W ook de uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Hierin staan zo’n vijftig projecten op een rij die tezamen worden opgepakt om de binnenstad van Groningen aantrekkelijker, toegankelijker en veiliger te maken. Direct na de zomervakantie start de planvorming voor Astraat, Brugstraat en Munnekeholm (inclusief Akerkhof en kop van het Zuiderdiep). Het doel is om deze straten na de zomer van 2017 te gaan herinrichten.

Alternatief vervoer
Het college stelt voor om gedurende 2 jaar een pilot uit te voeren om te experimenteren met alternatief vervoer aan de westzijde van de stad. Het alternatief vervoer is beschikbaar vanaf het moment dat de bussen een andere route gaan rijden. Het eerste jaar zal over de route Westerhaven-Akerkhof-Gedempte Zuiderdiep gereden worden. Het college stelt voor daarbij te experimenteren met zowel een elektrische minibus als een kleinere snap-cab. Bij beide vervoersmiddelen kunnen kinderwagens, rollators of opklapbare rolstoelen mee worden vervoerd. De ervaringen vanuit de pilot worden gebruikt bij de inrichting van een vervoersconcept op het niveau van de gehele binnenstad.

Meer informatie is te vinden op www.groningen.nl/binnenstad.