Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

15 juli 2022

Inspirerend werkbezoek aan Kopenhagen (english below)

Begin juni zijn vijf leden van het projectteam Damsterplein afgereisd naar Kopenhagen om ervaring op te doen op het gebied van wateroverlastbeperking en het tegengaan van hittestress. Kopenhagen is een vooruitstrevende stad als het gaat om klimaatadaptatie en is een inspiratiebron voor de nieuwe inrichting van het Damsterplein.

Tredje Natur
In Kopenhagen heeft het projectteam een bezoek gebracht aan het architectenbureau Tredje Natur. Tredje Natur is veel bezig met duurzaamheid en klimaatadaptatie. Een van de architecten van Tredje Natur, Dhr. Ole Schrøder, nam het projectteam tijdens een presentatie mee langs de projecten die zij hebben uitgevoerd in Kopenhagen en gaf op die manier inzicht in hun manier van werken en hun perspectief op de transitie van klimaatadaptatie.
Na afloop van de presentatie bracht het projectteam een bezoek aan de projecten van Tredje Natur in de stad. Zo gingen ze naar een park dat tijdens grote regenbuien functioneert als wateropvang, een plein waar water geleidelijk terug de natuur in stroomt en naar diverse locaties waar groen bovenop daken en garages groeit.

Nørrebro
Ook heeft de projectgroep een rondleiding gekregen van Dhr. Jan Rasmussen, Project directeur van het centrum voor klimaatadaptatie bij de gemeente van Kopenhagen. Het team wandelde door de klimaatadaptieve wijk Nørrebro, kwam langs een groene verkeersrotonde met op de rotonde verschillende zitplekken en bezocht een park waar water wordt opgevangen met onder andere wadi’s (=een groene greppel in stedelijk gebied).

Inwoners werken mee aan een groene omgeving
In Kopenhagen zijn inwoners regelmatig betrokken bij klimaatadaptatie in hun omgeving. Zo is er in een van de wijken een binnentuin die met behulp van omwonenden is omgetoverd tot een groene omgeving waar water geleidelijk wordt geïnfiltreerd vanaf de daken. Ook is er een kraan die water vanaf de daken opvangt, zodat dit water kan worden hergebruikt in de tuin. Een mooie plek om samen te komen

Inspiratiebron
Tijdens het bezoek aan Kopenhagen viel het het projectteam op dat er op veel verschillende plekken zowel bewust als onbewust maatregelen zijn genomen om water op te vangen en hittestress tegen te gaan. Kopenhagen is een mooi voorbeeld voor veel andere steden. Het projectteam Damsterplein gaat de kennis die ze hebben opgedaan zeker gebruiken bij de plannen voor het Damsterplein.

De geleerde lessen
Los nooit 1 probleem per keer op, maar maak eerst een grondige integrale analyse van het gebied. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, mobiliteit, sociale veiligheid en armoede, kansen leefkwaliteit enzovoort. Dit vergt maatwerk per plek. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van groen/blauwe oplossingen en beperk het gebruik van ingewikkelde technische oplossingen. Investeringen in klimaatadaptieve plekken leveren meer op dan alleen een plek waar minder kans is op wateroverlast en waar het koeler is. De heringerichte plekken worden beter en meer gebruikt door bewoners en ook ontstaat er vaak nieuwe bedrijvigheid rondom deze plekken.

Interessante websites:

– Van Jan Rasmussen:

– Van Tredje Natur:

Klimaatadaptief plein in Kopenhagen met een waterberging en sportveld

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inspiring work visit Copenhagen

Last June, five members of the Damsterplein project team traveled to Copenhagen to gain experience in limiting flooding and combating heat stress. Copenhagen is a progressive city when it comes to climate adaptation and is a source of inspiration for the new design of Damsterplein.

Tredje Natur
In Copenhagen, the project team visited the architectural firm Tredje Natur. Tredje Natur is very much involved in sustainability and climate adaptation. One of the architects of Tredje Natur, Mr. Ole Schrøder, gave a presentation about the projects they worked on in Copenhagen and offered insight into their way of working and their perspective on the transition of climate adaptation.
After the presentation, the project team visited Tredje Natur’s projects in the city. For example, they went to a park that functions as a water reservoir during heavy rain showers, a square where water gradually flows back into nature and to various locations where greenery grows on top of roofs and garages.

Nørrebro
The project group was also given a tour by Mr. Jan Rasmussen, Project Director of the Climate Adaptation Center at the Municipality of Copenhagen. The team walked through the climate-adaptive Nørrebro district, passed a green traffic roundabout with several seating areas on the roundabout and visited a park where water is collected. by wadis (= a green drain in an urban area).

Residents contribute to a green environment
In Copenhagen, residents are regularly involved in climate adaptation in their environment. In one of the neighbourhoods, a courtyard garden has been transformed with the help of local residents into a green environment where water is gradually infiltrated from the roofs. There is also a tap that collects water from the roofs, so that this water can be reused in the garden. A nice place to get together.

Source of inspiration
During the visit to Copenhagen, the project team noticed that in many different places, both consciously and unconsciously, measures have been taken to collect water and combat heat stress. Copenhagen is a good example for many other cities. The Damsterplein project team will certainly use the knowledge they have gained in the plans for the Damsterplein.

The lessons learned
Never solve one problem at a time, but first make a thorough integral analysis of the area. This includes climate adaptation, mobility, social safety and poverty, opportunities for quality of life, and so on. This requires customization for each location. Use green/blue solutions as much as possible and limit the use of complicated technical solutions. Investments in climate-adaptive places yield more than just a place where there is less chance of flooding and where it is cooler. The redesigned places are used better and more by residents, and new activity often arises around these places.

Interesting websites:

– From Jan Rasmussen:

– From Tredje Natur:

Climate-adaptive square in Copenhagen with a water storage and sports field