Damsterplein

The LIFECOOLSQUARE project has
received funding from the LIFE Programme
of the European Union.

Kijk voor meer informatie op jouwdamsterplein.groningen.nl
Visit lifecoolsquare.groningen.nl for more information 

Bijgewerkt op 8 november 2021

For English see below

Stedelijk gebied is bijzonder kwetsbaar voor het toenemende risico op overstromingen en hittestress. Daarom zijn ruimtelijke maatregelen nodig om de stad koeler te maken en wateroverlast te beperken. Maar hoe doe je dit in de bestaande stad? Aanpassingen kosten ruimte. Ook andere ontwikkelingen, zoals verdichting en toenemende mobiliteit, vragen om ruimte in de stad. Deze beperking van de ruimte maakt klimaatadaptieve aanpassingen tot een moeilijke opgave. Moeilijk, maar niet onmogelijk! Voor het Damsterplein is het project LIFE COOL SQUARE opgezet. Er zijn voor dit project oplossingen en ideeën bedacht om de steenachtige openbare ruimte om te vormen tot een aantrekkelijke, groene en leefbare openbare ruimte.

De gemeente Groningen ontvangt € 1 miljoen van de Europese Commissie voor het uitwerken van het vergroeningsplan van het Damsterplein. Vorig jaar heeft de gemeente hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE fonds. Met LIFE wil de Europese commissie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. Het vergroenen van het Damsterplein sluit goed aan bij bijvoorbeeld het groenplan Vitamine G van de gemeente Groningen. Inmiddels is de aanvraag voor het Damsterplein definitief goedgekeurd. De gemeente stopt zelf € 0,8 miljoen in het project. Goed nieuws voor de stad en de omwonenden van het plein, want dit betekent dat het plan nu kan worden uitgewerkt. Het vernieuwde Damsterplein kan dan naar verwachting in 2023 het coolste plein van Groningen zijn.

Vergroenen van het Damsterplein
Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden erg heet worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien, soms sprake van wateroverlast. In 2019 hebben een aantal bewoners en ondernemers, onder begeleiding van OTO landscape architecture, een schetsplan gemaakt voor een herinrichting van het plein die deze effecten kan verminderen.

Damsterplein, the coolest square in town
Het Damsterplein is oorspronkelijk ingericht als evenemententerrein. Daarom is destijds gekozen voor een verhard plein met verplaatsbare bomen. In de praktijk is gebleken dat er weinig belangstelling voor is om hier evenementen te organiseren. In de nieuwe inrichting worden delen van de bestrating eruit gehaald en vervangen door groene eilanden met inheemse planten die moeten zorgen voor meer biodiversiteit. Ook worden er bomen in geplant die zorgen voor schaduw. Op verschillende plekken komt ruimte voor de opvang van water. Dat voorkomt wateroverlast. Ook kan dit water in droge tijden gebruikt worden voor de beplanting. En natuurlijk maken we een ruimte waar je gezellig even kunt zitten aan de randen van de groene eilanden en waar plek is voor kleinschalige evenementen. Het Damsterplein moet letterlijk en figuurlijk een coole plek in de stad worden.

Uitwerking plannen
De gemeente Groningen gaat nu de volgende stappen zetten in het verder uitwerken van het schetsplan. Hierbij zitten omwonenden, ondernemers en Buurtorganisatie Binnenstad Oost nadrukkelijk mee aan tafel. In de aanpak zullen ook verkeerskundige aspecten rondom het plein in ogenschouw worden genomen. De Hanzehogeschool Groningen heeft zich als partner verbonden aan het project. Zij brengen hun kennis in en studenten gaan de effecten van de herinrichting meten. Dit jaar en een deel van volgend jaar staan in het teken van het gezamenlijk maken van het totale plan voor het plein. De daadwerkelijke herinrichting volgt naar verwachting in 2023.

 

English

Urban areas are particularly vulnerable to the increasing risk of flooding and heat stress. Spatial measures are therefore required to make the city cooler and to limit flooding. But how do you do this in the existing city? Adjustments cost space. Other developments, such as densification and increasing mobility, also require space in the city. This limitation of space makes climate-adaptive adaptations a difficult task. Difficult, but not impossible! The LIFE COOL SQUARE project has been set up for Damsterplein. Solutions and ideas have been developed for this project to transform the stony public space into an attractive, green and liveable public space.

The municipality of Groningen will receive € 1 million from the European Commission for the development of the greening plan for Damsterplein. Last year, the municipality submitted an application for the European LIFE fund. With LIFE, the European Commission wants to stimulate projects that fit within the European policy of nature, climate and the environment. The greening of Damsterplein fits in well with, for example, the green plan called ‘Vitamin G’ of the municipality of Groningen. The application for the Damsterplein has now been definitively approved. The municipality itself is investing € 0.8 million in the project. Good news for the city and the people living near the square, because this means that the plan can now be worked out. The renovated Damsterplein can then be expected to be the coolest square in Groningen by 2023.

Greening the Damsterplein
It can get very hot on the paved Damsterplein in the summer months. There is also sometimes flooding as a result of heavy rain showers. In 2019, a number of residents and entrepreneurs, under the guidance of OTO landscape architecture, made a sketch plan for a redesign of the square that can reduce these effects.

Damsterplein, the coolest square in town
Damsterplein was originally designed as an event site. That is why the square is currently paved with movable trees. Practice has shown that there is little interest in organizing events here. In the new layout, parts of the pavement will be removed and replaced by green islands with native plants that should ensure more biodiversity. Trees are also planted to provide shade. There will be various places for the collection of water to prevent flooding. This water can also be used for plants and trees in dry times. And of course we will create a space where you can sit comfortably on the edges of the green islands and where there is room for small-scale events. The Damsterplein must literally and figuratively become a cool place in the city.

Plan elaboration
The Municipality of Groningen is now going to take the next steps in further developing the sketch plan. Local residents, entrepreneurs and the City Neighborhood Organization (BoBO) are involved in this. Traffic engineering aspects around the square will also be taken into account in the approach. Hanze University Groningen has committed itself to the project as a partner. They contribute their knowledge and students will measure the effects of the redevelopment. This year and part of next year the focus will be on jointly drawing up the total plan for the square. The actual refurbishment is expected to take place in 2023.

Damsterplein

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.