Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

24 juni 2021

Europese subsidie voor vergroening Damsterplein (English below)

De gemeente Groningen krijgt € 1 miljoen van de Europese Unie voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van het Damsterplein. Vorig jaar heeft de gemeente hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE fonds. Met LIFE wil de Europese Unie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. Vandaag werd bekend dat de aanvraag voor het Damsterplein definitief is goedgekeurd.

Goed nieuws voor de stad en de omwonenden van het plein, want dit betekent dat het plan nu kan worden uitgewerkt. Het vernieuwde Damsterplein kan dan naar verwachting in de loop van 2023 het coolste plein van Stad zijn. Het Europese beleid sluit goed aan bij dat van de gemeente dat met haar groenplan Vitamine G soortgelijke ambities heeft. De gemeente stopt zelf € 0,8 miljoen in het project.

Vergroenen van het Damsterplein
Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden erg heet worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien, soms sprake van wateroverlast. In 2019 heeft een aantal bewoners en ondernemers, onder begeleiding van OTO landscape architecture, een schetsplan gemaakt voor een herinrichting van het plein die deze effecten kan verminderen.

Damsterplein, the coolest square in town
Het Damsterplein is oorspronkelijk ingericht als evenemententerrein. Daarom is destijds gekozen voor een verhard plein met verplaatsbare bomen. In de praktijk is gebleken dat er weinig belangstelling voor is om hier evenementen te organiseren. In de nieuwe inrichting worden delen van de bestrating eruit gehaald en vervangen door groene eilanden met inheemse planten die moeten zorgen voor meer biodiversiteit. Ook worden er bomen in geplant die zorgen voor schaduw. Op verschillende plekken komt ruimte voor de opvang van water. Dat voorkomt wateroverlast. Ook kan dit water in droge tijden gebruikt worden voor de beplanting. En natuurlijk maken we een ruimte waar je gezellig even kunt zitten aan de randen van de groene eilanden en waar plek is voor kleinschalige evenementen. Het Damsterplein moet letterlijk en figuurlijk een coole plek in de stad worden.

Verdere uitwerking van het plan
De gemeente Groningen gaat nu de volgende stappen zetten in het verder uitwerken van het schetsplan. Hierbij zitten omwonenden, ondernemers en Buurtorganisatie Binnenstad Oost nadrukkelijk mee aan tafel. In de aanpak zullen ook verkeerskundige aspecten rondom het plein in ogenschouw worden genomen. De Hanzehogeschool Groningen heeft zich als partner verbonden aan het project. Zij brengen hun kennis in en studenten gaan de effecten van de herinrichting meten. Dit jaar en een deel van volgend jaar staan in het teken van het gezamenlijk maken van het totale plan voor het plein. De daadwerkelijke herinrichting volgt naar verwachting in 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIFE COOL SQUARE project receives funding from the LIFE Program of the European Union

The municipality of Groningen will receive € 1 million from the European Union for making the Damsterplein greener and climate-proof. Last year, the municipality submitted an application to the European LIFE fund. With LIFE, the European Union wants to stimulate projects that fit within the European policy of nature, climate and the environment. Today it was announced that the application for the Damsterplein has been definitively approved.

Good news for the city and the people living near the square, because now we can realize the plans. The renovated Damsterplein can be expected to become the coolest square in the city in 2023. The European policy fits in well with that of the municipality, which has similar ambitions with its Vitamin G green plan. The municipality itself is investing € 0.8 million in the project.

Greening the Damsterplein
It can be very hot on the paved Damsterplein in the summer months. Sometimes there is flooding as a result of heavy rain showers. In 2019, a number of residents and entrepreneurs, under the guidance of OTO landscape architecture, made a sketch plan for a redesign of the square that can reduce these effects.

Damsterplein, the coolest square in town
Damsterplein was originally designed as an event square. That is why a paved square with movable trees was chosen at the time. In practice, it has become clear that there is little interest in organizing events here. In the new layout, parts of the pavement will be removed and replaced by green islands with native plants that should ensure more biodiversity. Trees are also planted to provide shade. There will be space in various places for the collection of water. That prevents flooding. This water can also be used for planting in dry times. And of course we will create a space where you can sit comfortably on the edges of the green islands and where there is room for small-scale events. Damsterplein must literally and figuratively become a cool place in the city.

Further elaboration of the plan
The Municipality of Groningen is now going to take the next steps in further developing the sketch plan. Local residents, entrepreneurs and the East Inner City Neighborhood Organization are emphatically involved in this. Traffic engineering aspects around the square will also be taken into account in the approach. Hanze University Groningen has committed itself to the project as a partner. They contribute their knowledge and students will measure the effects of the redevelopment. This year and part of next year the focus will be on jointly drawing up the total plan for the square. The actual refurbishment is expected to take place in 2023.