Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage

Na de herinrichting van de Grote Markt worden ook het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage aangepakt. Doordat de bussen hier niet meer rijden, is het mogelijk om de straten opnieuw in te richten. Met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en volop kansen voor vergroening. Tegelijkertijd is er - ook in de nieuwe situatie - ruimte nodig voor functies als (fiets)parkeren, parkeerplaatsen voor gehandicapten en voor taxi- en logistiek verkeer.

Voorlopig Ontwerp

Mede op basis van de reacties die tijdens informatiebijeenkomsten en gesprekken met de omgeving zijn opgehaald, is er een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het gebied. Op de tekening hieronder is te zien hoe het Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage er in de toekomst uit komen te zien. Met de herinrichting wordt het gebied veranderd in fijne stadsstraten waar het aantrekkelijk is om te verblijven, doorheen te lopen of te fietsen en waar de verschillende verkeersfuncties een logische plek hebben gekregen.

Kwinkenplein

 • Het Kwinkenplein is een belangrijk onderdeel in de fietsroute van oost naar west (en andersom) in de binnenstad. De nieuwe inrichting is daarom meer gericht op fietsers en voetgangers en minder op gemotoriseerd verkeer.
 • Het Kwinkenplein is een functioneel plein, met belangrijke fiets- en wandelroutes. Ook is het een route voor logistiek verkeer dat de binnenstad bevoorraad. Hier wordt ook voldoende ruimte voor vrijgehouden.
 • Om het verkeer te organiseren, komt er een groene middenstrook op het Kwinkenplein met zo'n vier tot zes bomen.
 • Aan de zuidzijde wordt rekening gehouden met een taxistandplaats voor overdag en 's avonds (tussen 06.00 en 23.00 uur).
 • We willen fietsers stimuleren zo veel mogelijk in de fietsenstallingen te parkeren. Wel blijft er een aantal goede parkeervoorzieningen voor fietsers en scooters die kort moeten parkeren voor bijvoorbeeld een bezoek aan het gemeentelijk kantoor of een van de supermarkten.
 • Het asfalt wordt vervangen door gele stenen. Alles wordt gelijkvloers, dus er zijn geen verhoogde stoepen.
Impressie Kwinkenplein (vanaf Oude Ebbingestraat)
Video impressie fietsroute langs Kwinkenplein

Kattenhage

 • De aansluiting met de Maagdenbrug is belangrijk voor de herinrichting. De mogelijkheden hangen af van de uitkomsten van de proef waarbij de verkeerslichten tijdelijk zijn uitgeschakeld.
 • Als de verkeerslichten uit blijven, dan krijgt het Kattenhage waarschijnlijk een vergelijkbare inrichting als de kruising van de Sint Jansstraat met de Diepenring.
 • Langs de muur van de Prinsentuin komt een plantenvak, om het gebied te vergroenen.

Sint Walburgstraat en pleintje

 • Hier liggen veel kansen voor vergroening, klimaatadaptatie en het verbeteren van de verblijfskwaliteit.
 • Er komt een grote nieuwe boom op het Sint Walburgplein. Ook kijken we of we op een andere locatie in de straat nog een nieuwe boom kunnen toevoegen.
 • Om de interessante geschiedenis van deze plek terug te brengen, willen we beplanting aanbrengen in de lijnen van de vroegere woningen.
 • Om de verblijfskwaliteit te verbeteren, wordt er ruimte gemaakt voor zitten, spelen en/of kunst.
 • De kenmerkende gaslantaarn op het pleintje blijft staan.
Impressie Sint Walburgplein (vanaf Kattenhage)
Video impressie Sint Walburgplein

Kreupelstraat

 • In de Kreupelstraat wordt het asfalt vervangen door gele stenen. Alles wordt, net als de andere plekken in het projectgebied, gelijkvloers.
 • Toegankelijkheid is belangrijk in het projectgebied. Er komen circa vijf gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van het gemeentelijk kantoor. Deze parkeerplaatsen liggen aan het toegankelijkheidsnetwerk.
 • Er is ruimte voor laden en lossen voor de Albert Heijn.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Na een tijdelijke locatie op het Kwinkenplein, krijgen de gehandicaptenparkeerplaatsen een nieuwe definitieve plek in de Kreupelstraat. Naast het kantoor van de gemeente komt een strook met circa vijf ruime gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om ook gehandicaptenparkeerplaatsen in de Sint Jansstraat te maken. De verplaatsing gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen en de Werkgroep Toegankelijk Groningen. Mocht u willen reageren op de voorgestelde verplaatsing, neem dan vooral contact op via binnenstad@groningen.nl.

Taxi's

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de nieuwe locaties voor taxistandplaatsen in de binnenstad. Hiervoor wordt onder andere naar het Kwinkenplein gekeken. Daarom wordt in het Voorlopig Ontwerp rekening gehouden met een taxistandplaats aan de zuidkant van het Kwinkenplein voor overdag en in de avond (tussen 06.00 en 23.00 uur). Deze locatie is nog niet definitief.

Verkeersroutes

Hoewel in de visie Bestemming Binnenstad (2016) er nog vanuit werd gegaan dat de Oude Ebbingestraat kon worden toegevoegd aan het autovrije gebied, blijkt uit recente verkeerskundige analyses dat dit toch niet wenselijk is vanwege de beperkte bereikbaarheid van straten en parkeerplaatsen (voor bewoners). Dit geldt bijvoorbeeld voor de parkeerplaatsen van bewoners van Mercado of bewoners uit de Hofstraat en Jacobijnerstraat.

Wat ook meespeelt, is het belang van de nieuwe oost-west fietsverbinding door de binnenstad. Deze loopt na de herinrichting van de Grote Markt niet meer langs de noordzijde van het plein, maar via het Kwinkenplein en de Rodeweeshuisstraat. Vanwege het grote aantal fietsers, willen we de hoeveelheid autoverkeer in deze straten zoveel mogelijk beperken.

Daarnaast is de route van de Grote Markt richting de Bloemsingel/ UMCG-Noord via de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor fietsers en voetgangers. Om de route aantrekkelijker en toegankelijker te kunnen maken, is het niet wenselijk om autoverkeer in twee richtingen door de straten te laten rijden.

Dat de Oude Ebbingestraat niet autovrij wordt, betekent niet dat er geen aantrekkelijk gebied van kan worden gemaakt voor fietsers en voetgangers. Bij de herinrichting wordt gekeken naar de fietser en voetganger als hoofdgebruikers, met de auto te gast. Omdat het aantal parkeerplaatsen (voor bezoekers) op straat wordt teruggebracht, zal er minder zoekverkeer zijn. Waarschijnlijk wordt het gebied over een tijdje alleen nog gebruikt door autoverkeer met een specifieke bestemming, bijvoorbeeld een bewonersstalling, de bevoorrading van ondernemingen of voor het gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen en taxistandplaatsen.

De afwijking van de binnenstadsvisie wordt nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, als onderdeel van de vaststelling van het definitief ontwerp voor de herinrichting van het Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage.

Planning en besluitvorming

De komende maanden wordt er toegewerkt naar een Definitief Ontwerp voor de herinrichting. Naar verwachting zal de besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad in het najaar van 2024 plaatsvinden. Hoewel er één ontwerp wordt gemaakt voor het hele projectgebied (Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage), bestaat de mogelijkheid dat de aanpak van delen van het projectgebied heroverwogen wordt. Dit heeft te maken met de beschikbare budgetten en de mogelijke prioritering van projecten. Als het plan wordt goedgekeurd, zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2025 van start gaan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dan ook de planvorming voor de herinrichting van de Oude Ebbingestraat opgestart.

Kaart

Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage

Tijdlijn

 • 2022 – Start planvorming: inloopbijeenkomst over dromen, wensen en zorgen voor de herinrichting
 • September 2022 – Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen van Rodeweeshuisstraat naar Kwinkenplein
 • Voorjaar 2023 – Bijeenkomst en gesprekken over variantenstudie
 • Eerste helft 2024 – Bijeenkomst en gesprekken over Voorlopig Ontwerp
 • Tweede helft 2024 – Verdere planvorming en uitwerken van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
 • Najaar 2024 - Besluitvorming door college van B&W en gemeenteraad
 • Voorjaar 2025 - Start werkzaamheden herinrichting

Documenten

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.