Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

15 juni 2023

Leerlingen RSG de Borgen onderzoeken manieren voor verkoeling op het Damsterplein (english below)

Rick Aalders en Dennis Zoutman, twee leerlingen van RSG de Borgen, hebben onderzoek gedaan naar hittestress in de binnenstad van Groningen. Hun aandacht ging vooral uit naar het Damsterplein, waar het in de zomer heel warm kan worden.

Het onderzoek van de twee leerlingen heeft geleid tot een reeks innovatieve ideeën die zowel de temperatuur als het leefklimaat op het plein kunnen verbeteren. Een van de ideeën is om een speciale nevelventilator op het plein te plaatsen, die watergekoelde lucht over het gebied kan blazen. Het water voor de nevel kan bijvoorbeeld gehaald worden uit een vijver of fontein op het plein.

Om nog meer verkoeling te bieden, willen de leerlingen ook zoutlampen in de lantaarnpalen plaatsen. Deze lampen kunnen vocht opnemen, waardoor de omgevingstemperatuur verder zal dalen. Ook hebben de leerlingen aandacht voor de bestrating; ze willen bestrating gebruiken die licht kan weerkaatsen (albedo), waardoor de temperatuur minder snel oploopt.

Voor schaduwrijke plekken op het plein zouden bomen de ideale oplossing zijn. Omdat de ruimte onder het plein beperkt is vanwege een parkeergarage, hebben de leerlingen bedacht om bepaalde delen van het plein te verhogen en in deze verhoging de bomen te planten. Verder willen Rick Aalders en Dennis Zoutman een prieel met planten langs de looppaden plaatsen en drinkwaterpunten toevoegen, zodat bezoekers voldoende verfrissing kunnen vinden op warme dagen.

Naast het aanpakken van hittestress, hebben de leerlingen ook gekeken naar de mogelijkheden voor het opvangen van water. Zo stellen ze voor om regenwater op te vangen in een bak in de parkeergarage. Deze bak kan dan ook als grote regenton worden gebruikt, zodat het water hergebruikt kan worden op het plein en daar voor verkoeling kan zorgen. Ook stellen de leerlingen voor om het water via een grote afvoer vanaf het plein naar nabijgelegen water te vervoeren. Wel zien Rick Aalders en Dennis Zoutman hier een aantal uitdagingen. Zo moeten ze eerst achterhalen hoe ze het water naar één punt kunnen afvoeren binnen de beperkte ruimte onder het plein en moet er genoeg ruimte zijn voor het extra water bij het nabijgelegen water.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Students from RSG de Borgen are doing research on cooling down Damsterplein

Rick Aalders and Dennis Zoutman, two students from RSG de Borgen, conducted research on heat stress in the city center of Groningen. Their focus was primarily on Damsterplein, where it can get very hot in the summer.

The research by the two students has led to a series of innovative ideas that can improve both the temperature and the living environment on the square. One of the ideas is to install a special mist fan on the square, which can blow water-cooled air over the area. The water for the mist can, for example, be sourced from a pond or fountain on the square.

To provide even more cooling, the students also propose placing salt lamps in the lampposts. These lamps can absorb moisture, leading to a further decrease in the ambient temperature. The students also pay attention to the pavement; they want to use pavement that can reflect light (albedo), which would prevent the temperature from rising too quickly.

For shaded areas on the square, trees would be the ideal solution. As the space underneath the square is limited due to a parking garage, the students came up with the idea of raising certain parts of the square and planting trees in these raised areas. Furthermore, Rick Aalders and Dennis Zoutman want to add a pergola with plants along the routes and include water fountains, providing visitors with sufficient refreshment on hot days.

In addition to addressing heat stress, the students also explored possibilities for water management. They suggest collecting rainwater in a container in the parking garage, which can be used as a large rain barrel for reuse on the square, providing cooling. The students also propose transporting the water via a large drainage system from the square to nearby water sources. However, Rick Aalders and Dennis Zoutman acknowledge that they face some challenges in determining how to channel the water to a single point within the limited space under the square and ensuring sufficient capacity for the extra water near the nearby water sources.